Stichting MedZwolle

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit 4 personen en wordt gevormd door 2 huisartsen en 2 apothekers. De zittingstermijn is 4 jaar met een maximale verlenging van 1 termijn. Bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, penningmeester en een secretaris. De voorzitter treedt elke 4 jaar af en wordt wisselend vervuld door een huisarts of een apotheker. Het bestuur zal besluiten op een verzoek tot toetreding tot het cluster door een zorgverlener.
bestuursleden: zie hier

Expert groep:
Per discipline wordt een expert groep samengesteld uit minimaal 3 personen die het bestuur adviseren in verschillende onderwerpen. De expert groepen zullen waar noodzakelijk een gezamenlijk advies uitbrengen. Het advies van een expert groep aan het bestuur kan een zwaarwegend karakter hebben.
leden expertgroepen: zie hier

Bezwaren commissie:
De bezwarencommissie bestaat uit 1 huisarts, 1 apotheker en 1 onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde dient altijd het belang van de patiënt als uitgangspunt te nemen. De andere 2 leden mogen geen zitting hebben in een expert groep of het bestuur. De bezwarencommissie brengt een bindend advies uit aan het bestuur van de stichting MEDzwolle. Deelnemers en aspirant deelnemers kunnen op een beslissing van het bestuur een (bindende) uitspraak aanvragen bij de bezwarencommissie. De bezwarencommissie kan indien het bestuur het algemeen belang van het cluster niet meer dient, het bestuur van stichting MEDzwolle dwingen af te treden.
leden bezwarencommissie: zie hier

Deelnemers:
Deelnemers zijn zorgverleners die gebruik maken van de software van Pharmapartners. Om deelnemer van het cluster MEDzwolle te worden dient een aspirant deelnemer hiertoe een verzoek in bij het bestuur van stichting MED-zwolle. Het bestuur beslist over deelname. De aspirant deelnemer kan bij de bezwarencommissie eenmalig een beroep tegen een beslissing indienen.
deelnemende huisartsen ION: zie hier
deelnemende apothekers: zie hier