Stichting MedZwolle: de statuten

Bestuursleden zie elders;

vanaf artikel 1
STATUTEN __________________________________________________________________________________________
Artikel 1 – Naam, zetel en organen ____________________________________________________________
1. De naam van de stichting is: Stichting MedZwolle.

___________________________________
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Zwolle. _______________________________________
3. De stichting heeft de volgende organen: _________________________________________________
– het bestuur; _______________________________________________________________________________
– de geschillencommissie. _______________________________________________________________
Artikel 2 – Doel ______________________________________________________________________________________
1. De stichting heeft als doel: __________________________________________________________________
a. de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken; __________
b. de communicatie en de samenwerking tussen huisartsen, apotheken, ______
dienstwaarneemapotheken, huisartsenposten en ________________________________
samenwerkingsverbanden van voormelde beroepsgroepen te bevorderen,
zulks in het bijzonder met betrekking tot de therapie en de ordening van ___

-2-

relevante gegevens van patiënten, de medicatiebewaking, het _______________
medicijngebruik en het geven van voorlichting aan de patiënten; ______________
c. de automatisering in de gezondheidszorg te bevorderen, in het bijzonder in
de eerste lijn; _____________________________________________________________________________
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn. _______________________________________________________________________________________________
Artikel 3 – Vermogen van de stichting _______________________________________________________
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: ________________________________________
a. donaties, giften, schenkingen erfstellingen en legaten;

________________________________
b. subsidies; _______________________________________________________________________________________
c. opbrengsten van activiteiten van de stichting; ___________________________________________
d. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. _______________________________________________
Artikel 4 – Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag __________________
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één (1) en maximaal vier (4)
natuurlijke perso(o)n(en). ___________________________________________________________________
Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. ___________________________________________
Indien het bestuur uit twee (2) dan wel vier (4) personen bestaat dan dienen er
evenveel apothekers als huisartsen (praktijk houdend) zitting te hebben in het _
bestuur __________________________________________________________________________________________
Indien het bestuur uit drie (3) personen bestaat dan dient het bestuur te bestaan
uit ofwel: _________________________________________________________________________________________
– één apotheker en twee huisartsen (praktijk houdend), ofwel ___________________
– twee apothekers en één huisarts (praktijk houdend). _____________________________
Indien het bestuur uit één persoon bestaat dan dient het bestuur te bestaan uit
ofwel een apotheker ofwel een huisarts (praktijk houdend). __________________________
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. ________________________________
Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een _____________
penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies ________
vervullen. ________________________________________________________________________________________
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. ___________________________________
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden
na het ontstaan ervan, voorzien. ___________________________________________________________
Indien de stichting op enig moment geen bestuurders heeft, dan is de ___________
geschillencommissie bevoegd een (nieuw) bestuur te benoemen. __________________
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten: ________________________
a. een bestuurder is een natuurlijk persoon; ___________________________________________
b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen; ______________________
c. een bestuurder is een apotheker dan wel een huisarts (praktijk houdend). __
4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. ____
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Als __
een bestuurder zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, _____
neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger. _______________
Een volgens rooster aftredende bestuurder is éénmaal onmiddellijk ______________
herbenoembaar. _______________________________________________________________________________
5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij ____________

-3-

redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. ___________________
Het bestuur kan aan een of meer bestuurders daarnaast een beloning ___________
toekennen voor de werkzaamheden. ______________________________________________________
6. Een bestuurder verliest zijn functie: _______________________________________________________
a. door zijn overlijden; ______________________________________________________________________
b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de __
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van
betaling verkrijgt; _________________________________________________________________________
c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele __
vermogen; _________________________________________________________________________________
d. door zijn vrijwillig aftreden; _____________________________________________________________
e. door zijn ontslag door de geschillencommissie; ___________________________________
f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; __________________
g. door zijn ontslag door de rechtbank; _________________________________________________
h. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten _
minste drie in getal. ______________________________________________________________________
Artikel 5 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming _________________
1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij
deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt,
wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden _
behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een _
termijn van ten minste zeven (7) dagen, de dag van bijeenroeping en die van de
vergadering niet meegerekend. ____________________________________________________________
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft ________
gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door __
een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en ____________
reproduceerbaar bericht. _____________________________________________________________________
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen __
door degene die de vergadering bijeenroept. ____________________________________________
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan
het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _______________________________________
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen __
om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch ________
vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.

___________________________
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering ______
vertegenwoordigen. ___________________________________________________________________________
6. Als het bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders hun vergaderrechten ______
uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel. _________________________________
De bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal
via het elektronisch communicatiemiddel: ________________________________________________
– kunnen worden geïdentificeerd; _______________________________________________________
– rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de ____________
vergaderingen; ___________________________________________________________________________

-4-

– het stemrecht kunnen uitoefenen. ____________________________________________________
Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het ___________
elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, ___
worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. ________________
De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een ____________
vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig. ______________________
7. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. __________
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, ______
worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. ___________________________________________________________________
Indien de stemmen bij een voorstel staken, zal de beslissing worden _____________
onderworpen aan het oordeel van de geschillencommissie. _________________________
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming _
als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is _
met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. __________
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is de betreffende
bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de ________
besluitvorming en is het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen. __
Artikel 6 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming _____
buiten vergadering ________________________________________________________________________________
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid ________
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____________________________________________
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
vergaderingen worden gehouden. _________________________________________________________
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de _____________
vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. _______________________
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd ______
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het
uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan _
vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, _
als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een __
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _________________________________
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen ______
gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen
persoon. _________________________________________________________________________________________
De notulen worden in de notulen van de daaropvolgende vergadering door het
bestuur geaccordeerd. _______________________________________________________________________
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen,
als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan __________
genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard. ___________
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het _
bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft ___
gemaakt. ________________________________________________________________________________________

-5-

Artikel 7 – Bestuur: taken en bevoegdheden _______________________________________________
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

______________________________
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke _________
vervulling van de hem opgedragen taak. _________________________________________________
Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of __
belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. ___________________________________
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die ______
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te _
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere _________________
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de _______
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. ________________
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere _____________
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. ________________________________
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten _
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, ook niet tot __
het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot _________________
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. ___________________________
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden _
tegengeworpen.________________________________________________________________________________
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard. _______________________________________________________________________________________
Artikel 8 – Bestuur: vertegenwoordiging ____________________________________________________
1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd: ________________________________
– het gehele bestuur samen; _____________________________________________________________
– twee gezamenlijk handelende bestuurders. ________________________________________
2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en
bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de
stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. ___________
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel tijdelijke _____
volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als ___
afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te ______________
vertegenwoordigen. De maximale duur van deze volmacht is zes (6) maanden.
Artikel 9 – Deelnemers____________________________________________________________________________
Deelnemers zijn zij, die een deelnemersovereenkomst hebben gesloten zoals _______
opgenomen in het deelnemersreglement. _____________________________________________________
Artikel 10 – Geschillencommissie: samenstelling, benoeming, beloning, ________
schorsing, ontslag ________________________________________________________________________________
1. De stichting heeft een geschillencommissie. ____________________________________________
Het aantal leden van de geschillencommissie bedraagt drie (3) natuurlijke ______
personen. De geschillencommissie kent twee (2) leden A en één (1) lid B. _______
Van de leden A is één persoon apotheker en één persoon huisarts, al dan niet
als zodanig functionerend. De geschillencommissie wijst uit zijn midden een ___
voorzitter en een secretaris aan. ___________________________________________________________

-6-

Een niet voltallige geschillencommissie behoudt zijn bevoegdheden. ______________
2. De leden A worden voor de eerste keer benoemd door het bestuur. _______________
De leden A worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van de
deelnemers. ____________________________________________________________________________________
Het bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk over het ontstaan __
van een vacature voor een lid A in de geschillencommissie.

_________________________
De voordracht tot benoeming van een lid A wordt schriftelijk ingediend bij het __
bestuur. __________________________________________________________________________________________
Het bestuur is vrij in de benoeming als de deelnemers de voordracht niet _______
uiterlijk drie (3) maanden na het ontstaan van de te vervullen vacature ___________
schriftelijk heeft ingediend bij het bestuur.________________________________________________
Lid B wordt benoemd door de beide leden A samen. __________________________________
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden
voorzien. ________________________________________________________________________________________
3. Een lid van de geschillencommissie moet voldoen aan de volgende vereisten: __
a. een lid van de geschillencommissie is een natuurlijk persoon; _________________
b. een lid van de geschillencommissie heeft het vrije beheer over zijn __________
vermogen; _________________________________________________________________________________
c. een lid van de geschillencommissie is geen bestuurder van de stichting. ____
4. De leden van de geschillencommissie worden benoemd voor een periode van _
ten hoogste vier (4) jaar. Een lid van de geschillencommissie kan onmiddellijk _
worden herbenoemd. _________________________________________________________________________
5. De leden van de geschillencommissie kunnen een vergoeding krijgen van de __
kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. _
6. Een lid van de geschillencommissie verliest zijn functie: ______________________________
a. door zijn overlijden; ______________________________________________________________________
b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de __
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van
betaling verkrijgt; _________________________________________________________________________
c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele __
vermogen; _________________________________________________________________________________
d. door zijn vrijwillig aftreden; _____________________________________________________________
e. door zijn ontslag gegeven door degene die op grond van lid 2 bevoegd is _
tot benoeming van dat betreffende lid; ______________________________________________
f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; __________________
g. door zijn ontslag door de rechtbank; _________________________________________________
h. een besluit van de geschillencommissie, waarmee wordt geconstateerd dat
een het betreffende lid niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in lid 3,
als de functie van het betreffende lid niet eindigt op grond van enige ________
hiervoor in dit lid vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met ingang
van de datum vermeld in het besluit van de overige leden van de ____________
geschillencommissie. ___________________________________________________________________
Artikel 11 – Geschillencommissie: vergaderingen en besluitvorming ______________
1. De geschillencommissie komt bijeen zodra uitvoering van aan de _________________
geschillencommissie opgedragen taken dat nodig maakt. ____________________________

-7-

2. Het bepaalde in de artikelen 5 en 6 met betrekking tot de vergadering en de ___
besluitvorming van het bestuur zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige _______
toepassing op de geschillencommissie. __________________________________________________
Artikel 12 – Geschillencommissie: taken en bevoegdheden __________________________
1. De geschillencommissie bemiddelt tussen het bestuur van de stichting en de __
deelnemers ingeval van geschillen tussen de deelnemers en het bestuur. De __
geschillencommissie is uitdrukkelijk geen toezichthouder. ____________________________
De geschillencommissie: _____________________________________________________________________
– heeft de bevoegdheid bestuurders te benoemen zoals beschreven in artikel
4 lid 2; ______________________________________________________________________________________
– heeft de bevoegdheid één of meer bestuurders te ontslaan zoals ____________
beschreven in artikel 4 lid 6. ___________________________________________________________
2. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de geschillencommissie __
zich zowel naar het belang van de stichting als naar het belang van de __________
deelnemers. ____________________________________________________________________________________
3. De geschillencommissie heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken __
en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. _____________________________________________
De geschillencommissie heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de stichting. _______________________________________________
Artikel 13 – Boekjaar; verslaggeving _________________________________________________________
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _________________________
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op _
papier te stellen. _______________________________________________________________________________
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de _____________
voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.

_______________________________
Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in _
artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat
geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op __
het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen __________
gegevens. _______________________________________________________________________________________
3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten
en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door __
hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk ________
Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het ______
bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de _
getrouwheid van de stukken. ________________________________________________________________
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening _
wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de
stukken als bedoeld in lid 2. _________________________________________________________________
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een __
handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de ________
stukken vermeld. ______________________________________________________________________________
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten _____
hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden. _________________

-8-

Artikel 14 – Reglementen ________________________________________________________________________
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden
regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de _________
uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of
de wet. ___________________________________________________________________________________________
Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. ____
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop
het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop
het besluit werd genomen. __________________________________________________________________
Artikel 15 – Statutenwijziging ___________________________________________________________________
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, doch uitsluitend na verkregen __
toestemming van de geschillencommissie. ______________________________________________
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met unanimiteit __
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders _______
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _______________________________________________________
Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het _
vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die
vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet __
eerder dan drie (3) en niet later dan zes (6) weken na de eerste vergadering. In
de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen __
met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3e) van de uitgebrachte ___
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. __
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de ____
oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst
van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. ___________
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee (2) weken. __
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip,
maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. ____________
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als
afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden. ___________
Artikel 11 – Fusie; splitsing; omzetting ______________________________________________________
Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 _
Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting
in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het ___
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van _____________
overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. _______________________
Artikel 12 – Ontbinding en vereffening_______________________________________________________
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. ______________________________________
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15, leden 2 en 3 zo veel _
mogelijk van overeenkomstige toepassing. ______________________________________________
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een _____
eventueel batig saldo. _______________________________________________________________________
Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel
van de stichting. _______________________________________________________________________________
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, ___

-9-

voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) ________
aangewezen. ___________________________________________________________________________________
SLOTVERKLARINGEN ___________________________________________________________________________
De verschenen personen verklaarden ten slotte: _____________________________________________
Eerste bestuur ______________________________________________________________________________________
Het eerste bestuur bestaat uit vier (4) bestuurders. __________________________________________
Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd: ______________________________________
1. de heer Albertus Maria Drouven, geboren te Wateringen op vijf en twintig _______
november negentienhonderd zeventig, als voorzitter; _________________________________
2. de heer Jan Roelof Berg, geboren te Groningen op veertien december __________
negentienhonderd zeventig, als secretaris; ______________________________________________
3. mevrouw Johanna Maria van Ittersum – van Beukering, geboren te Voorburg op
twintig maart negentienhonderd zeventig, als penningmeester; _____________________
4. de heer Peter Rogier Brummelhuis, geboren te Enschede op zestien november
negentienhonderd negen en zeventig, als bestuurder. ________________________________
Eerste boekjaar ____________________________________________________________________________________
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december tweeduizend
achttien (31-12-2018). _____________________________________________________________________________
Adres _________________________________________________________________________________________________
Het adres van de stichting is 8031 AE Zwolle, Straussplein 3. ____________________________
SLOT __________________________________________________________________________________________________
WAARVAN AKTE is verleden te Zwolle op de datum als in het hoofd van deze akte
vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.: